سوابق مدیریتی ریاست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری جناب آقای محمد نجار زاده

کارشناس واحد شهرسازی و ساختمانی ۸۴ تا ۸۶ کارشناس دفتر فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی ۸۶ تا ۹۰ مسئول بودجه عمرانی شهرداری شوشتر و اعتبارات استانی و نماینده و رابط شهرداری با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان ۸۷ تاکنون نماینده و رابط شهرداری در اداره کل راه و شهرسازی در خصوص بافت فرسوده شهری و امور تسهیلات بانکی جهت احداث و نوسازی املاک از ۸۹ تاکنون دارای پ...