سوابق مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای ملک محمد منجزی

دهیار گوریه                                ۸۶ تا ۹۰ شهردار گوریه                             ۹۱ تا ۹۲ مسئول درآمد شهرداری شوشتر     ۹۳ تا ۹۶ شهردار سرداران                          ۹۷ تا ۹۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری شوشتر       ۹۹ تاکنون