پورتال شهرداری شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر

پورتال اطلاع رسانی وارتباطات مردمی شوشتر

پورتال شهرداری شوشتر
پورتال شهرداری شوشتر

سخن سردبیر

... [ادامه]

معاونت خدمات شهری


سوابق مدیریتی معاونت خدمات شهری جناب آقای محمدعلی غفلتی

سوابق مدیریتی معاونت خدمات شهری جناب آقای محمدعلی غفلتی

مسئول امور سرویسکاری واحد موتوری شهرداری          ۷۵ تا ۷۶ معاونت واحد موتوری شهرداری                             ۷۶ تا ۷۹ معاونت واحد آسفالت شهرداری       …
نوشته شده در تاریخ 27/08/1399 ساعت 08:11 | نظر بدهید
ادامه ...