سوابق مدیریتی معاونت خدمات شهری جناب آقای محمدعلی غفلتی

مسئول امور سرویسکاری واحد موتوری شهرداری          ۷۵ تا ۷۶ معاونت واحد موتوری شهرداری                             ۷۶ تا ۷۹ معاونت واحد آسفالت شهرداری                             ۷۹ تا ۸۳ ریاست واحد آسفالت شهرداری                           ۸۳ تا ۹۰ ریاست واحد موتوری شهرداری                           ۹۱ تا ۹۴ سرپرست اداره نظارت بر خ...