سوابق مدیریتی ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل جناب آقای علیرضا تقی پور بیرگانی

ریاست دفتر شهردار ۸۳ تا ۹۰ سرپرست تاکسیرانی ۹۰ تا ۹۲ معاونت خدمات شهر شهرداری ۹۲ تا ۹۴ سرپرست تاکسیرانی و ترافیک و پایانه مسافربری ۹۴ تا ۹۶ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ۹۶ تاکنون