پایگاه اطلاع رسانی شهرداری
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری

سخن سردبیر

... [ادامه]

مناقصه و مزایده


آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر با داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند. موضوع : فروش یک دستگاه…
نوشته شده در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۵ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری شوشتر

آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری شوشتر

آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری شوشتر واگذاری سرمایه گذاری ، ساخت اجاره و انتقال پروژه شهرداری شوشتر در نظر دارد سرمایه گذاری ، ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال پروژه ذیل را به روشهای مرسوم مشارکتی به اشخاص…
نوشته شده در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۲۲ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری شوشتر

آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری شوشتر

آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری شوشتر واگذاری سرمایه گذاری ، ساخت اجاره و انتقال پروژه شهرداری شوشتر در نظر دارد سرمایه گذاری ، ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال پروژه ذیل را به روشهای مرسوم مشارکتی به اشخاص…
نوشته شده در تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۵۲ | نظر بدهید
ادامه ...

مناقصه

مناقصه

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر با داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند. موضوع : ایمن سازی و…
نوشته شده در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۰ | نظر بدهید
ادامه ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری شوشتر در نظر دارد نسبت به انجام معامله زیر با داوطلبان واجد شرایط اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای این شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند. موضوع : اجاره مکان نصب…
نوشته شده در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹ | نظر بدهید
ادامه ...